اخبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبــار پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه

#  معارفه سرپرست جديد پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه (ادامه مطلب)
#  
تعيين عرصه و حريم محوطه باستاني هفت‌تپه (ادامه مطلب)
# مستندنگاري اشياء و ساختارهاي معماري بدست آمده از گمانه‌زني‌هاي اخير محوطه باستاني تپه جنگل (ادامه مطلب)
#  
پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت تپه به مناسبت روز جهاني و هفته کودک برنامه‌هايی با موضوع گردشگری، صلح و کودک برگزار نمود. (ادامه مطلب)
#  
مطالعات تهيه و بهينه‌سازي اندود كاهگل در محوطه چغازنبيل (ادامه مطلب)
#  
اتمام مرمت طبقات اول و دوم زيگورات چغازنبيل (ادامه مطلب)
مطالعه و بررسی خاک‌های منطقه جهت ساخت مصالح مرمتی (ادامه مطلب)
تکميل بخش اقامتی پایگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه (ادامه مطلب)
تسريع در روند مرمت‌های زيگورات چغازنبيل (ادامه مطلب)
تجهيز مخزن اشياء پایگاه به قفسه‌های ثابت و متحرك (ادامه مطلب)
# راه‌اندازی سامانه WEBGIS گردشگری و تعيين مسیر دسترسی محوطه‌هاي چغازنبیل و هفت‌تپه 
(ادامه مطلب)
# اجرای اندود كاهگل و حفاظت‌های اضطراری ساختارهای خشتی محوطه باستاني هفت‌تپه (ادامه مطلب)

 معرفی پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه

# پوسترهای شناخت (ادامه مطلب)
بروشورهای محوطه‌های تاريخی چغازنبيل و هفت‌تپه (ادامه مطلب)
كارت پستال (ادامه مطلب)
تصاوير (ادامه مطلب)

 

مديريت و كارشناسان پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استادكاران و كارگران تجربی پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه (ادامه مطلب...)
# حفاظت فيزيكی و پشتيبانی پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه (ادامه مطلب...)

  بخش‌های تخصصی پايگاه ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه