اجراي اندود كاهگل و حفاظت‌هاي اضطراري ساختارهاي خشتي محوطه تاريخي هفت‌تپه

با توجه به نزديك شدن فصول بارندگي‌، برنامه اندود كاهگل و حفاظت‌هاي اضطراري ساختارهاي خشتي در بخش‌هايي از مجموعه آرامگاه‌ها و نيز ترانشه‌هاي واقع در بخش غربي و جنوبي محوطه هفت تپه (كاوش‌هاي اخير)، انجام شد. همچنين در به دليل شدت بارندگي‌هاي سال گذشته و شسته شدن، سست شدن و فرسودگي اندودهاي قبلي، برنامه ترميم اندود كاهگل انجام شد. اندود مورد نظر تركيبي از خاك بنوت و كاه با نسبت مشخص بوده و بهينه‌سازي شده است. لازم به ذكر است، ساختارها و سطوح خشتي محوطه هفت‌تپه كه در معرض آسيب و تخريب ناشي از بارندگي‌ها و ساير عوامل فرساينده فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي قرار دارند، توسط اندودكاهگل محافظت مي‌شوند. همچنين در ساختارها و سطوحي كه خشت‌چيني مرمتي شده‌اند نيز مرحله نهايي كار، اندودكاهگل است. محوطه تاريخي هفت تپه از سايت هاي ارزشمند مربوط به ابتداي دوران ايلام ميانه(نيمه هزاره دوم ق.م) مي‌باشد كه در كاوشهاي سال 1342 الي 1357 به سرپرستي دكتر عزت الله نگهبان، بدست آمده است. بخشي از آثار با ارزش بدست آمده از حفاريهاي اين محوطه، ساختارهاي معماري متعددي است كه در طول ساليان گذشته با ادامه كاوشها، حجم آنها افزايش يافته است. عمده مصالح بكار رفته در ساختارهاي اين مجموعه، خشت مي باشد. اين ساختارها در معرض آسيب و تخريب ناشي از بارندگي‌ها و ساير عوامل فرساينده فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي قرار دارند، كه در صورت عدم توجه و رسيدگي، مستعد آسيب‌هاي جدي مي‌باشند. در اين راستا برنامه اندود كاهگل و حفاظت‌هاي اضطراري ساختارهاي خشتي در بخش‌هايي از مجموعه آرامگاه‌ها و نيز ترانشه‌هاي واقع در بخش غربي و جنوبي محوطه هفت تپه (كاوش‌هاي اخير)، با استفاده از مصالح بهينه شده در آزمايشگاه كنترل كيفيت پايگاه انجام شد.